Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2021.01

1. Algemeen
Deze adviesvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering/interim dienstverlening tussen Gerard Klerk Interim, hierna te noemen GK-Bedrijfsadvies en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes en opdrachtbevestigingen
Offertes en opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is versterkt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste eer en geweten daarbij alle relevante informatie ten behoeve van de samenwerking heeft verstrekt. De adviseurs van GK-Bedrijfsadvies zullen de door hen verrichte adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting vanuit GK-Bedrijfsadvies kan getypeerd worden als een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat nooit kan worden gegarandeerd.

 3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het geplande tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de adviseurs van GK-Bedrijfsadvies nodig hebben. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van GK-Bedrijfsadvies betrokken (zullen) zijn. Als de adviseurs van GK-Bedrijfsadvies daarom verzoeken, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een datanetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door GK-Bedrijfsadvies geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gerelateerde kosten. Voor zover deze niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging anders is vermeld. 

6. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt wettelijke rente in rekening gebracht. Als de betaling achterwege blijft, kan GK-Bedrijfsadvies met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de bevestigde offerte of opdrachtbevestiging en eventuele additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien hiertoe door de opdrachtgever besloten wordt, heeft GK-Bedrijfsadvies vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. GK-Bedrijfsadvies mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. GK-Bedrijfsadvies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

9. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van GK-Bedrijfsadvies Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van GK-Bedrijfsadvies. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10. Vertrouwelijkheid
GK-Bedrijfsadvies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever richting, tegenover, naar derden. GK-Bedrijfsadvies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van GK-Bedrijfsadvies aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, haar werkwijze en dergelijke, dan wel bijbehorende rapportages ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
GK-Bedrijfsadvies is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat GK-Bedrijfsadvies voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 2 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 2 maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen halfjaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.